เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโดด

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโดด

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16 ของเทศบาลตำบลโดด

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 ของเทศบาลตำบลโดด

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลโดด

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2563

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย