เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลาจำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลาจำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลาจำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

      

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย